ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

21/05/2019 έως 13/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Προϋπολογισμός: 158.000,00 € με ΦΠΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : 82906