ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  έως 9-6-2021 ημέρα Τέταρτη και ώρα 11:00 π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.790.725,81  € ( χωρίς  ΦΠΑ)   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 180403

Συνοπτικός διαγωνισµός «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης »,

Συνοπτικός  διαγωνισµός  µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης », Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00€ συµπ/νου […]

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συνοπτικός  διαγωνισμός  µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», Η εκτιμωμένη αξία της σύβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.387,10, Φ.Π.Α. : […]

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Διακήρυξη για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αρ. 272 στην περιοχή Μάκρης με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας

Η εκμίσθωση θα γίνει με πλειοδοτική, φανερά και προφορική δημοπρασία που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021, και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Επαναληπτική Διακήρυξη