ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑ-ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.967,74 € Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη στο κτίριο του Δημαρχείου, Λ. Δημοκρατίας 306, στις 29/9/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές/τριες Γυμνασίου-Λυκείου στο πλαίσιο υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 2014-2020»

Προϋπολογισμού 24.641,28€ Υποβολή προσφορών από 8-9-2020 εώς 16-9-2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφορών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας χορού σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών στο πλαίσιο υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 2014-2020»

Προϋπολογισμού     24.641,28€ Υποβολή προσφορών από 8-9-2020 εώς 16-9-2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών κινητικής αναψυχής (γυμναστηρίων) σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών στο πλαίσιο υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α) 2014-2020»

Προϋπολογισμού 24.641,28€ Υποβολή προσφορών από 8-9-2020 εώς 16-9-2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφορών

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.917,90 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  (74.298,19 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-09-2020   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανάρτηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ& συναφή) και Προμήθεια Πολυμηχανημάτων

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.168,57 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  (54.769,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ